hi,欢迎来到华强芯城 收藏 客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
首页 所有产品 分立半导体产品 二极管 开关二极管 当前“开关二极管”共 72 条相关库存

开关二极管

 • 品牌

  清除
 • 封装/外壳

  清除
 • 反向耐压vr(最大值)

  清除
 • 平均整流电流if

  清除
 • 正向压降vf

  清除
 • 反向漏电流ir

  清除

应用筛选
下载表格 每页显示:
图片 原厂型号 品牌 描述 库存 参考价格 封装/外壳反向耐压vr(最大值)平均整流电流if正向压降vf反向漏电流ir
bas21 bas21 on/fairchild
vr=250v if=200ma trr=50ns p=350mw
数据手册

现货: 10

¥0.1166

立即购买
to-236-3,sc-59,sot-23-3
250v
200ma
1.25v@200ma
100na@200v
bav99 bav99 sk(台湾时科)
vr=70v if=215ma trr=6ns p=225mw 2通路
数据手册

现货: 2870

可订期货

¥0.0475

立即购买
sot-23-3(sc-59,to-236-3)
70v
215ma
1.25v@150ma
2.5µa@70v
ll4148 ll4148 hottech
合科泰
vr=100v if=200ma trr=4ns
数据手册

现货: 17747

可订期货

¥0.02

立即购买
sod-80(ll-34,do-213ac, mini-melf)
100v
200ma
1v@10ma
5µa@75v
ll4148 ll4148 sk(台湾时科)
vr=75v if=200ma trr=4ns p=500mw
数据手册

现货: 14336

可订期货

¥0.0249

立即购买
sod-80(ll-34,do-213ac, mini-melf)
75v
200ma
1v@10ma
5µa@75v
mmbd4148cc mmbd4148cc jcet
长电
vr=100v if=200ma trr=4ns p=350mw 2通路
数据手册

现货: 6000

可订期货

¥0.0631

立即购买
sot-23-3(sc-59,to-236-3)
100v
200ma
1v@10ma
5µa@75v
1n4148ws 1n4148ws takcheong
德昌
vr=75v if=150ma trr=4ns p=200mw
数据手册

现货: 3100

可订期货

¥0.049

立即购买
sod-323(sc-76)
75v
150ma
1v@10ma
5µa@75v
1n4148ws 1n4148ws tk
通科
vr=100v if=300ma trr=4ns p=200mw
数据手册

现货: 3100

¥0.0287

立即购买
sod-323
100v
300ma
1.25v@150ma
1µa@75v
bas16 bas16 jcet
长电
vr=75v if=150ma trr=6ns p=225mw 2通路
数据手册

现货: 18190

可订期货

¥0.065

立即购买
sot-23-3(sc-59,to-236-3)
75v
150ma
1.25v@150ma
1µa@75v
1n4448w 1n4448w jcet
长电
vr=75v if=250ma trr=4ns p=500mw
数据手册

现货: 12000

可订期货

¥0.0625

立即购买
sod-123
75v
250ma
1.25v@150ma
2.5µa@75v
bav70 bav70 jcet
长电
vr=70v if=200ma trr=6ns p=225mw 2通路
数据手册

现货: 1720

可订期货

¥0.0651

立即购买
sot-23-3(sc-59,to-236-3)
70v
200ma
1.25v@150ma
2.5µa@70v
1n4148w 1n4148w sk(台湾时科)
vr=75v if=150ma trr=4ns p=500mw
数据手册

现货: 4685

可订期货

¥0.035

立即购买
sod-123
75v
150ma
1.25v@150ma
1µa@75v
1n4148w-t4 1n4148w-t4 hottech
合科泰
vr=75v if=150ma trr=4ns p=500mw
数据手册

现货: 6000

可订期货

¥0.0246

立即购买
sod-123
75v
150ma
1.25v@150ma
1µa@75v
1n4148w 1n4148w other
vr=75v,if=150ma,vf=1.25v@150ma,pd=500mw
数据手册

现货: 8

¥0.0945

立即购买
sod-123
75v
150ma
1.25v@150ma
1µa@75v
1n4148w 1n4148w jcet
长电
vr=100v if=150ma trr=4ns p=500mw
数据手册

现货: 128993

可订期货

¥0.0576

立即购买
sod-123
100v
150ma
1.25v@150ma
1µa@75v
bas21s bas21s jcet
长电
vr=250v if=200ma trr=50ns p=225mw 2通路
数据手册

现货: 5826

可订期货

¥0.0853

立即购买
sot-23-3(sc-59,to-236-3)
250v
200ma
1.25v@200ma
100na@200v
mmbd914 mmbd914 jcet
长电
vr=100v if=300ma trr=4ns p=350mw 2通路
数据手册

现货: 5950

可订期货

¥0.0681

立即购买
sot-23-3(sc-59,to-236-3)
100v
300ma
1.25v@150ma
1µa@75v
mmbd4148a mmbd4148a jcet
长电
vr=100v if=200ma trr=4ns p=350mw 2通路
数据手册

现货: 5974

可订期货

¥0.07

立即购买
sot-23-3(sc-59,to-236-3)
100v
200ma
1v@10ma
5µa@75v
1ss187 1ss187 jcet
长电
vr=80v if=100ma trr=4ns p=150mw 2通路
数据手册

现货: 6000

可订期货

¥0.0677

立即购买
sot-23-3(sc-59,to-236-3)
80v
100ma
1.2v@100ma
100na@30v
bav99 bav99 hottech
合科泰
vr=70v if=200ma trr=6ns p=225mw 2通路
数据手册

现货: 5331

可订期货

¥0.04

立即购买
sot-23-3(sc-59,to-236-3)
70v
200ma
1.25v@150ma
2.5µa@70v
1ss226 1ss226 jcet
长电
vr=80v if=100ma trr=4ns p=150mw 2通路
数据手册

现货: 11950

可订期货

¥0.0678

立即购买
sot-23-3(sc-59,to-236-3)
80v
100ma
1.2v@100ma
500na@80v
ph1n4148tb ph1n4148tb takcheong
德昌
vr=100v if=200ma trr=4ns p=500mw
数据手册

现货: 10000

可订期货

¥0.0246

立即购买
sod-27
100v
200ma
1v@10ma
-
bav99 bav99 fms
台湾美丽微
vr=70v if=215ma trr=6ns p=225mw 2通路
数据手册

现货: 23491

可订期货

¥0.0488

立即购买
sot-23-3(sc-59,to-236-3)
70v
215ma
1.25v@150ma
2.5µa@75v
bav70 bav70 tk
通科
vr=70v if=2a trr=6ns p=225mw 2通路
数据手册

现货: 100

¥0.0403

立即购买
sot-23
70v
200ma
1.25v@150ma
2.5µa@70v
1n4148w 1n4148w tk
通科
vr=100v if=300ma trr=4ns p=400mw
数据手册

现货: 100

¥0.0287

立即购买
sod-123
100v
300ma
1.25v@150ma
1µa@75v
bav99 bav99 tk
通科
vr=70v if=2a trr=6ns p=225mw 2通路
数据手册

现货: 100

¥0.0344

立即购买
sot-23
70v
200ma
1.25v@150ma
2.5µa@70v